aankomst / vertrek

Reserveer

Informatie/reserveren+33 (0) 2 98 57 02 38

Juridische mededelingen

VERANTWOORDELIJKE BEHEERDER VAN DE WEBSITE:

SARL CAMPING LE PORT DE PLAISANCE, met een kapitaal van € 356.730,70, met als hoofdkantoor:
Camping Le Port de Plaisance *****
Prad Poullou
29 950 Clohars Fouesnant
Frankrijk

SIRET-nummer: 3902 8922 1000 17
Handelsregister: QUIMPER 390 289 221

Tel.: +33 (0)2 98 57 02 38 – Fax: 33 (0)2 98 57 25 25
URL: https://www.campingbenodet.fr
Hoofdredactrice: Georgeline Hervé
ONTWERP EN REALISATIE
Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49 000 Angers
URL: http://www.interaview.com

WEBHOSTING:

De onderneming Gandi SAS, met een maatschappelijk kapitaal van 800.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Parijs, onder nummer 423 093 456, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 63-65 Boulevard Masséna – 75013 Parijs, Frankrijk, telefoonnummer +33 (0)1 70 37 76 61, verzorgt de webhosting voor www.campingbenodet.fr.

VERANTWOORDING

Foto’s en filmpjes van Camping Le Port de Plaisance:
– Camping Le Port de Plaisance
– Interaview Production
Foto’s van de omgeving:
– Bénodet : Interaview Production
– De kust van Cornouaille: pixabay (nefer78) Wikimedia (S.Möller), Interaview Production
– Concarneau: Pixabay (gln), Shutterstock
– Quimper: Wikimedia (Ackles29), Shutterstock
– Pont-Aven: Wikimedia (Moonik)
– De Glenan-archipel: Shutterstock, Interaview Production

PRIVACYBELEID

RECHT OP TOEGANG TOT EN WIJZIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Dit betreft het privacybeleid van CAMPING LE PORT DE PLAISANCE. U hebt recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens (art. 34 van de wet “Informatietechnologie en vrijheden” nr. 78-17 van 16 januari 1978). Om dit recht te doen gelden kunt u een e-mail sturen naar: info@campingbenodet.fr. Onder “persoonlijke informatie” wordt verstaan: alle informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. Dit betreft meestal een naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

GEBRUIK VAN COOKIES

CAMPING LE PORT DE PLAISANCE kan gebruik maken van “cookies”. Met een cookie kunnen wij u tijdens uw bezoek aan onze website niet identificeren, maar kunnen we in algemene zin wel informatie verzamelen. Op die manier komen we te weten welke delen van onze website voor u interessant zijn. Zo zal CAMPING LE PORT DE PLAISANCE beter in staat zijn om uw interesses te leren kennen en u van beter bij uw behoeften aansluitende informatie te voorzien. Tevens zult u dankzij deze “cookies” ons niet steeds van reeds verstrekte informatie hoeven voorzien, voorzover ermee kan worden nagegaan dat u ons deze informatie eerder hebt verstrekt. U kunt deze “cookies” detecteren en indien nodig verwijderen. Als u bezwaar hebt tegen het opslaan van cookies, kunt u deze functie uitschakelen in de voorkeursinstellingen van uw browser.

VEILIGHEID EN PRIVACY OP HET NETWERK

Berichten die u ons via het internet doet toekomen kunnen worden onderschept. Tot ze ons bereiken kan hun vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd. Zorg ervoor dat u niet onnodig persoonlijke, vertrouwelijke of gevoelige informatie of informatie afkomstig van derden vrijgeeft. Bovendien kan de vermelding van de herkomst van de e-mails die we ontvangen vals zijn. Als u ons dergelijke informatie wilt verstrekken, verzoeken wij u daarom dringend gebruik te maken van een postdienst. Bijgevolg zal niet worden ingegaan op klachten, opmerkingen of verzoeken om advies die over het internet worden verzonden. Gelieve uw verzoeken uitsluitend per post te versturen. Neem voor meer informatie over de te volgen procedures of over in behandeling zijnde dossiers schriftelijk contact op met CAMPING LE PORT DE PLAISANCE.

AUTEURSRECHTEN

GEBRUIK VAN INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE WEBSITE EN AUTEURSRECHTEN

Elk gebruik van een document dat afkomstig is van de website van CAMPING LE PORT DE PLAISANCE is uitsluitend toegestaan voor informatieve privédoeleinden. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Het bedrijf CAMPING LE PORT DE PLAISANCE streeft ernaar om naar beste vermogen zorg te dragen voor de juistheid en actualisering van de via deze website verspreide informatie, waarbij het zich het recht voorbehoudt om de inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te rectificeren. De bezoeker is tevens gewaarschuwd, dat het zijn of haar verantwoordelijkheid is om de informatie op andere manieren te verifiëren, onder andere door contact op te nemen met het bedrijf. Bijgevolg stelt CAMPING LE PORT DE PLAISANCE zich in geen geval aansprakelijk: voor onnauwkeurigheden, onjuistheden of onvolledigheden met betrekking tot op de website beschikbaar gestelde informatie; voor schade die het gevolg is van een frauduleuze inbreuk door een derde partij, die leidt tot een wijziging van de op de website beschikbaar gestelde informatie; en meer in het algemeen voor welke directe of indirecte schade dan ook, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen daarvan, tengevolge van de toegang tot de website of de onmogelijkheid toegang te verkrijgen door eender welk persoon, noch voor het gebruik van de website en/of het vertrouwen dat wordt gesteld in direct of indirect van de website afkomstige informatie. Bovendien, tenzij anders vermeld, rusten op de documenten die op de website worden getoond en op elk van de elementen die voor deze website worden gecreëerd intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan CAMPING LE PORT DE PLAISANCE of haar leveranciers, die geen enkele licentie of recht verlenen dan die om de website te raadplegen. Het kopiëren van welk op de website gepubliceerd document dan ook is alleen toegestaan voor exclusieve informatiedoeleinden en voor persoonlijk privégebruik, terwijl elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is. Alle op deze website vermelde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven. Alle op de pagina’s van deze website weergegeven producten, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke merken. Foto’s van producten zijn niet contractueel.

TECHNISCHE INFORMATIE

Deze website is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht, computerstoringen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen. Om onderhoudstechnische redenen kunnen wij de toegang tot de website te allen tijde onderbreken.

TOEPASSING VAN DE FRANSE WET

Het niet naleven van deze bepalingen stelt de overtreder bloot aan vervolging en strafrechtelijke sancties. Dit document is onderhevig aan en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht en valt onder de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken. Indien enige bepaling van deze tekst nietig, ongeldig of zonder rechtsgevolgen mocht blijken te zijn, blijven alle overige bepalingen van toepassing.